เป้าหมายหลัก

week8


Day

Input

Process

Output

Outcome
จันทร์

โจทย์
การแตกแขนงคำศัพท์

 คำถาม:
นักเรียนคิดว่าทำไมพยัญชนะแต่ละตัวถึงเขียนได้หลายความหมาย ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 - Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ก.ไก”
- นิทานเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้”
- นิทานเรื่อง ปลาดาวบนชายหาด”
- พยัญชนะ ก – ฮ


ขั้นนำ
 ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ภูเขากับต้นไม้”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละคร/ พยัญชนะตัวใดบ้าง”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเนื้อเรื่องในนิทาน พร้อมกับครูเขียนพยัญชนะเหล่านี้บนกระดานและวาดภาพประกอบ
-  ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่รู้จักที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เรียนในวันนี้  เช่น  ภ ภูเขา  ต ต้นไม้   ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ใช้:
 ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
เขียนชื่อเพื่อนลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- สามารถเขียนคำศัพท์ง่ายๆและเข้าใจความหมายของคำ

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
อังคาร
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ก.ไก”
ขั้นสอน
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม “ทายชื่อเพื่อนในชั้นเรียน” โดยเขียนชื่อเพื่อนบนกระดาน
เชื่อม :
พยัญชนะตัวแรกของชื่อเพื่อนคือตัวอะไร นักเรียนเคยเห็นคำใดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนี้”  (เช่น  ชื่อป๋อ คำอื่นๆ ปลา ปอเปียก  ปูน ฯลฯเป็นต้น) พร้อมกับครูเขียนคำนั้นบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียง
ใช้:
นักเรียนฝึกเขียนชื่อเพื่อนลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ
ขั้นสรุป   
 ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 เด็ก ๆ ได้ฟังนิทาน ร้องเพลง และเด็ก ๆร่วมกันฝึกออกเสียงตัวพยัญชนะแตะละตัว จากนั้นคุณครูนำบัตรคำศัพท์ที่เตรียมไว้มาให้เด็กลองฝึกอ่านคำแต่ละคำทีละคน เป็นกลุ่ม และได้ร่วมกันวาดภาพจากนิทานที่กลุ่มตนเองจับได้ในครั้งแรก เด็ก ๆสนใจในการทำกิจกรรมได้ดีค่ะ แต่ยังมีบ้างที่เวลาออกเสียงตัวพยัญชนะหรือคำที่ยังไม่ค่อยชัดเจน วันต่อมาคุณครูได้ให้เด็ก ๆ ลองทายพยัญชนะตัวแรกของชื่อเล่นเพื่อนในห้อง ทุกคนสามารถบอกได้พร้อมกับสะกดชื่อเพื่อนได้ค่ะ จากนั้นเด็ก ๆ ได้เขียนชื่อเพื่อนพร้อมกับวาดภาพระบายสี ซึ่งทุกคนสามารถทำได้เป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ