เป้าหมายหลัก

week10


Day

Input

Process

Output

Outcome
จันทร์

โจทย์
สรุปองค์ความรู้

 คำถาม:
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคำในภาษาไทย จะนำไปปรับใช้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 - Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
ขั้นนำ
ครูและนักเรียนสนทนาสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter 1/58

ขั้นสอน
ชง:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในQuarter นี้ และจะนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมา จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ?
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น ครูช่วยแนะนำตามความเหมาะสม
ใช้:
-นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดเล่มเล็ก
ขั้นสรุป
- นักเรียนทบทวนหลักภาษาที่เรียนใน Quarter นี้
- ครูและนักเรียนพูดคุยสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้

ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดเล่มเล็ก

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- สามารถเขียนคำศัพท์ง่ายๆและเข้าใจความหมายของคำ

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ภาษาไทยใน Q.1/58 คุณครูและเด็กๆ ร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาร่วมกัน ซึ่งคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และจะนำไปปรับใช้อย่างไร ?” เด็ก ๆ ต่างให้เหตุผลตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี เช่น
  พี่มินทร์ : หนูได้ฝึกอ่านคำค่ะ เช่น กา ขา ตา หนู่อ่านได้แล้วนะคะคุณครู
  พี่โอบอ้อม : หนูได้เขียนคำที่ขึ้นต้นด้วย ก.ไก่ เช่น ไก่ กุ้ง ค่ะ
  พี่แก้ม : หนูรู้จักตัวสระ เอาะ ด้วยค่ะ
  พี่เป้ : คุณครูให้ผมฝึกเขียนเยอะจังครับ
  พี่ฟอร์ด : ผมเขียนตัว ก – ฮ ได้แล้วครับ
  มากมายหลายคำตอบจากความเข้าใจของเด็กๆ ที่ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยภาพรวมเด็กๆ สามารถเขียนและสะกดคำอ่านง่าย ๆ ได้ดีทีเดี่ยวค่ะ

  ตอบลบ