เป้าหมายหลัก

week6


Day

Input

Process

Output

Outcome
จันทร์

โจทย์
สระ (ะ , า ,  ิ ,  ี  ,   ุ ,   ู )

 คำถาม:
ถ้าเราเติมสระอะ หลังพยัญชนะ เช่น  ก ข  จ อ่านว่าอย่างไร?

เครื่องมือคิด :

Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่สระ (ะ , า ,  ิ ,  ี  ,   ุ ,   ู )
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 - Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ง.งู ”
- นิทานเรื่อง “ปูดูอีกา”
- นิทานเรื่อง หอยทากน้อย”
- พยัญชนะ ก – ฮ

ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ง.งู ”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ปูดูอีกา”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละคร/ พยัญชนะตัวใดบ้าง” พร้อมกับครูเขียนพยัญชนะเหล่านี้บนกระดานและวาดภาพประกอบ
เชื่อม :
-  ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่รู้จักที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เรียนในวันนี้  เช่น   จิ้งจก, สี , สิงโต,กะทิ ,ขา,ปู ฯลฯ
-  ครูเขียนคำที่นักเรียนยกตัวอย่างบนกระดาน
ใช้:
นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ
 ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- สามารถเขียนคำศัพท์ง่ายๆและเข้าใจความหมายของคำ

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
อังคาร
ขั้นนำ
ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะ ก – ฮ
 ขั้นสอน
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง หอยทากน้อย”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละคร/ พยัญชนะตัวใดบ้าง”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเนื้อเรื่องในนิทาน พร้อมกับครูเขียนพยัญชนะเหล่านี้บนกระดานและวาดภาพประกอบ
-  ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่รู้จักที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เรียนในวันนี้  เช่น ดู หอยทาก ผีเสื้อ เดิน ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ใช้:
นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ
ขั้นสรุป   
 ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ตัวอย่างภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 6 สำหรับการเรียนรู้ภาษาไทยของพี่อนุบาล 2 ผ่านการเล่านิทานของคุณครู เชื่อมโยงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนั้น เด็ก ๆสนุกกับการร้องเพลง สระเอาะ จากนั้นคุณครูให้เด็ก ๆ ได้เลือกตัวพยัญชนะใส่ลงไปตรงกลางสระเอาะ แล้วลองอ่านคำนั้นของแต่ละคน สามารถที่จะอ่านพร้อมสะกดเป็นคำได้ดีทีเดียวค่ะ อย่างเช่น เงาะ เกาะ เคาะ จากนั้นเด็ก ๆ ได้วาดภาพพร้อมเขียนคำศัพท์ที่ตนเองได้ไปซึ่งสามารถทำได้ตามความเข้าใจของตนเองได้ดีค่ะ

    ตอบลบ