เป้าหมายหลัก

week4


Day

Input

Process

Output

Outcome
จันทร์

โจทย์
พยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานฟัน (ด ต ถ ท ธ น ล ส)

 คำถาม:
นักเรียนคิดว่าพยัญชนะ ด ต ถ ท ธ น ล ส ออกเสียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 - Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ระบำ ก.ไก่”
- บัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานฟัน (ด ต ถ ท ธ น ล ส)
- บัตรคำศัพท์เช่นคำว่า เด็ก เต่า ถ่าน ทหาร ฯลฯ
- นิทานเรื่อง แสนซนอลเวง
ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ระบำ ก.ไก่”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง:
ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานฟัน (ด ต ถ ท ธ น ล ส) - ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานฟัน คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะที่เราออกเสียงตามตัวอักษร รู้สึกอย่างไร ?
- ครูนำบัตรคำศัพท์เช่นคำว่า เด็ก เต่า ถ่าน ทหาร ฯลฯ มาให้นักเรียนสังเกตพร้อมฝึกอ่านออกเสียง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้:
นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ
 ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- สามารถเขียนคำศัพท์ง่ายๆและเข้าใจความหมายของคำ

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
อังคาร
ขั้นนำ
ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานปุ่มเหงือก คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
ขั้นสอน
ชง:
ครูเล่านิทานเรื่อง แสนซนอลเวง
เชื่อม :
-  สนทนาทบทวนเนื้อเรื่องในนิทาน โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละคร/ พยัญชนะตัวใดบ้าง” พร้อมกับครูเขียนพยัญชนะเหล่านี้บนกระดานและวาดภาพประกอบ
-  ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่รู้จักที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เรียนในวันนี้  เช่น ต เต่า ถ ถ่าน ธ ง ฯลฯ
ใช้:
นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ
ขั้นสรุป   
 ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 4 สำหรับการเตรียมทักษะทางภาษา โดยที่คุณครูและเด็กๆ ได้ฝึกการออกเสียงตัวพยัญชนะแต่ละตัวในทุก ๆ สัปดาห์ และสัปดาห์นี้คุณครูได้หยิบภาพสัตว์ต่างๆ มาติดบนกระดาน แล้วให้เด็กๆมีส่วนร่วมด้วยการทายคำ อย่างเช่น กระต่าย ประกอบไปด้วยพยัญชนะและสระตัวใดบ้าง ดูทุกคนตื่นเต้นกับคำที่เกิดขึ้นของแต่ละตัวและสามารถให้เหตุผลได้ตามความเข้าใจของตนเอง จากนั้นเด็กๆ ฝึกอ่านคำที่เขียนไว้บนกรระดานร่วมกันและเขียนพร้อมกับวาดภาพลงในสมุดเล่มเล็กของแต่ละคน

    ตอบลบ