เป้าหมายหลัก

week2


Day

Input

Process

Output

Outcome
จันทร์

โจทย์
 พยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานเพดาน (จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ)
คำถาม:
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไร...อยู่ที่ไหนบ้าง?”(เช่น ล  ลิง  ร  โรงเรียน ส  เสือ ฯลฯ
เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 - Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานการออกเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)
- เพลง “สระ”
- นิทานเรื่อง เอ๊ะ!ใครเป็นใคร?


ขั้นนำ
- ครูเล่านิทานเรื่อง เอ๊ะ!ใครเป็นใคร?
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
ขั้นสอน
ชง:
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง  ฐานเพดาน (จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะที่เราออก
เสียงตามตัวอักษร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้:
  นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ จ 
ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อม
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ จ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
ทักษะ
-มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
อังคาร
ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สระ”
ขั้นสอน
ชง:
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานเพดาน คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะที่เราออก
เสียงตามตัวอักษร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้:
  นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
ขั้นสรุป   
 ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาพตัวอย่างกิจกรรม


ภาพตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 2 พี่อนุบาล 2 เรียนรู้และฝึกการออกเสียงคำที่มีความหมาย พร้อมกับการแตกแขนงคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ตัว จ เช่น จิ้งจก จาน จระเข้ ฯลฯ โดยที่คุณครูเขียนคำลงบนกระดานพร้อมวาดภาพจากนั้นคุณครูและเด็กๆ ฝึกอ่านคำเหล่านั้น และได้เขียนคำลงในสมุดเล่มเล็ก ทุกคนตั้งใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี จะมีเพียงแค่พี่ป๋อและพี่บอส ที่การเขียนยังค่อนข้างช้าแต่สามารถทำได้ค่ะ

    ตอบลบ