เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main

Mind Mapping


     
เป้าหมายความเข้าใจ :
๑. เด็กทุกคนสามารถอ่านออกเสียง  และเขียนพยัญชนะไทยได้อย่างถูกต้อง
            ๒.  เด็กรู้จักสระ  และวรรณยุกต์ 
            ๓.  เด็กทุกคนสามารถสะกดคำ เช่น แม่  ก  กา  ได้
๔.  เด็กรู้ความหมายของคำศัพท์ง่าย ๆ
๕.  เด็กสามารถแตกแขนงทางภาษาได้
            ๖.  เด็กทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน  และเห็นคุณค่าของภาษาไทย


  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 2  


ความรู้

ทักษะ/กระบวนการ

คุณลักษณะ
๑.พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ
๒.ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
๓.ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
๔.ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
๕.ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
๖.ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
๗.การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
๘.คำศัพท์พื้นฐานสำหรับวัยอนุบาล
(เช่น แม่ บ้าน พ่อ เล่น มี ให้ ชอบ นอน มือ ตา ปาก ฯลฯ)
๑.ทักษะทางภาษา
การฟัง
-  ฟังนิทาน
-  ฟังเพลงและเคลื่อนไหวทำท่าทางประกอบ
-  ฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง/ข้อตกลง
-  ฟังและตอบคำถาม
-  การฟังและจำแนกเสียง  เช่น  เสียงสัตว์
การพูด 
-  บอกความต้องการ/ความรู้สึก
-  สนทนาถาม-ตอบ
-  อธิบายสิ่งที่เข้าใจ
-  ร้องเพลง  คำคล้องจอง
-  แนะนำ/บอกชื่อของสิ่งต่างๆ
-  เล่าหรือถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ที่ได้ฟัง  ได้เห็น  หรือประสบจริง
-  แต่งประโยคจำคำ / ภาพ
-  เล่าเรื่องตามภาพ
การอ่าน
- อ่านตามภาพ
-  อ่านท่าที  ท่าทาง  สีหน้า  ลักษณะต่างๆ
-  การอ่านคำตามภาพ / สัญลักษณ์
-  อ่านตามตัวอย่าง
-  การสะกดคำง่ายๆ  เช่น   แม่ ก กา
การเขียน
-  เขียนตามตัวอย่าง
-  เขียนตามจินตนาการ
-  การเขียนชื่อตนเอง ฯลฯ
      
ทักษะการคิด
     .๑ พฤติกรรมสมอง
     .๒ การคิด Key Thinking
การทำงานกลุ่ม
การเขียน Mind Mapping สรุปองค์ความรู้
อ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้
ฟังเรื่องราว  นิทาน  ปริศนาคำทาย  สามารถจับใจความ  ตั้งคำถาม      ตอบคำถามได้
. มีนิสัยรักการอ่าน
มีมารยาทที่ดีในการฟัง  ดู  และพูด
บอกความหมายของคำได้ถูกต้องและแตกแขนงทางภาษาได้
ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อความหมาย
และสื่อสารได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 2 Quarter 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


Quarter


สัปดาห์

สาระการเรียนรู้

คุณลักษณะ
1

1
พยัญชนะไทย  คือ  ก-ฮ

(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
อ่านและเขียนพยัญชนะไทยได้
ฟังเรื่องราว  นิทาน  ปริศนาคำทาย  สามารถจับใจความ  ตั้งคำถาม      ตอบคำถามได้
. มีนิสัยรักการอ่าน
มีมารยาทที่ดีในการฟัง  ดู  และพูด
บอกความหมายของคำได้ถูกต้องและแตกแขนงทางภาษาได้
ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อความหมายและสื่อสารได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้


2
- ฐานกัณฐชะ (คอ) พยัญชนะไทย คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)


3
- ฐานตาลุชะ (เพดาน) พยัญชนะไทย คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ย ศ
- การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)


4
- ฐานมุทธชะ (ปุ่มเหงือก) พยัญชนะไทย คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ร ษ ฬ
- การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)


5
- ฐานหันตะชะ (ฟัน) พยัญชนะไทย คือ ด ต ถ ท ธ น ล ส
- การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)


6
- ฐานโอฐชะ (ริมฝีปาก)พยัญชนะไทย คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ว
- การผสมเสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
( ะ   า    ิ      ี     ึ      ื    ุ    ู  เ  แ  โ   ใ   ไ /   ่ ้    ๊    ๋   ฯลฯ)
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)

7
การแตกแขนงทางภาษา
เช่น ก = กา ไก่ กุ้ง ฯลฯ

8
ภาษาและการสื่อสาร
- เสียง สำเนียง ท่าทาง สีหน้า
- ทักทาย
- บอกความรู้สึก ความต้องการ  
9
สรุปองค์ความรู้
พื้นฐานการเรียนรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558


พื้นฐานทักษะด้านภาษาไทย

l  ทักษะการฟัง
- ฟังแล้วเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งได้ถูกต้อง
- ทำตามคำสั่ง  1 – 2  ข้อได้
- สามารถแยกแยะธรรมชาติของเสียง  อักขระ  และสามารถจับเสียงของคำคล้องจองแบบง่ายๆได้
- ฟังเรื่องราวจากสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้อย่างตั้งใจ  สามารถสรุปใจความสำคัญและบอกคำศัพท์ใหม่ได้
- สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องขณะที่ฟังผู้อื่นพูด  เช่น  การรู้จักเกรงใจผู้อื่น
- มีมารยาทที่ดีในการฟัง  เช่น ไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะ  รู้จักเวลาในการพูด  ไม่หยอกล้อกันในขณะที่ฟัง

l  ทักษะการพูด
- พูดเป็นประโยคที่สมบูรณ์มีประธาน  กิริยา  และกรรมได้
- พูดตามประโยคสั้นๆ  ได้
- บอกชื่อ-สกุลของตัวเอง  ที่ตั้งของบ้านได้
- เล่าเรื่องโดยใช้ประโยคที่มีการเรียบเรียงที่สมบูรณ์ขึ้น  ยาวขึ้น
- ท่องกลอนง่ายๆ  ได้อย่างชัดเจนในกลุ่มเพื่อน
- พูดคำศัพท์ใหม่ๆ  ชอบเล่นคำและเสียงต่างๆ
l  ทักษะการอ่าน
- รู้จักพยัญชนะต้นและตัวอักษรในชื่อของตนเอง
- ทำนายเนื้อเรื่องและเหตุการณ์จากหนังสือที่เห็นได้
- รู้จักวิธีเก็บและรักษาหนังสือ
- สามารถวางท่าทางในขณะนั่งอ่านหนังสือได้ถูกต้อง  เช่น นั่งหลังตรง  สายตาห่างจากหนังสือในระยะที่พอดี
- สามารถกวาดสายตาในการอ่านหนังสือโดยใช้นิ้วชี้ไล่ตามอักษร  มองจากซ้ายไปขวาพร้อมกับทำท่าการอ่านด้วย
- สามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบอ่าน  และแยกแยะหนังสือที่ตนรู้จักและไม่รู้จักได้

l  ทักษะการเขียน
- สามารถขีดเขียนได้คล้ายของจริง  สร้างภาพได้ชัดเจนขึ้น
- เขียนหนังสือได้ถูกต้อง  มีลักษณะท่านั่ง  ท่าจับดินสอ   การเคลื่อนไหวมือได้ถูกต้อง
- มีนิสัยที่ดีในการขีดเขียน  เช่น  เขียนในที่สมควรเขียน
- สามารถใช้กล้ามเนื้อตาได้สอดคล้องกับมือ  และใช้ได้อย่าคล่องแคล่ว
- เขียนพยัญชนะ  สระ  โดยหัวไม่บอดและเขียนจากบนลงล่างได้             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น