เป้าหมายหลัก

week7


Day

Input

Process

Output

Outcome
จันทร์

โจทย์
สระ (เ ,แ , ไ , โ , ใ ฯลฯ)

 คำถาม:
ถ้าเราเติมสระเอ หรือ สระแอ หน้าตัวพยัญชนะ ข ค ต ป อ่านออกเสียงอย่างไร ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
- Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 - Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ผึ้งน้อย”
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “จันทร์เจ้าขา”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในนิทานมีตัวละคร/ พยัญชนะตัวใดบ้าง”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเนื้อเรื่องในนิทาน พร้อมกับครูเขียนพยัญชนะเหล่านี้บนกระดานและวาดภาพประกอบ
-  ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่รู้จักที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เรียนในวันนี้  เช่น จันทร์ เปร เพลง ไป ไกล ใกล้ ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ใช้:
นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ
 ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
เขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
- รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
- สามารถเขียนคำศัพท์ง่ายๆและเข้าใจความหมายของคำ

ทักษะ
- มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
อังคาร
ขั้นนำ
ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะ ก – ฮ
ขั้นสอน
ชง:
ครูเล่านิทานเรื่อง ปลาดาวบนชายหาด”
เชื่อม :
-  ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเนื้อเรื่องในนิทาน พร้อมกับครูเขียนพยัญชนะเหล่านี้บนกระดานและวาดภาพประกอบ
-  ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่รู้จักที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เรียนในวันนี้  เช่น ปลา ดาว ชายหาด โถ ฯลฯ
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ใช้:
นักเรียนฝึกเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กพร้อมวาดภาพประกอบ
ขั้นสรุป   
 ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 7 คุณครูและเด็ก ๆ ร่วมกันเล่นเกมจับคำ พร้อมกับฝึกอ่าน โดยที่คุณครูให้เด็กๆ แต่ละคนออกมาจับฉลากเลือกคำที่ได้ พร้อมฝึกอ่านคำ พร้อมกับเขียนคำศัพท์และวาดภาพลงในสมุดเล่มเล็ก อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนคำที่ตนเองได้ให้กับเพื่อน พร้อมฝึกอ่านให้กันและกันด้วยค่ะ เด็ก ๆ กระตือรือร้นในการอ่านคำของตนเองและอยากสอนให้เพื่อนอ่านคำที่ตนเองได้เหมือนกัน กิจกรรมนั้นทุกคนสนุกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่เดียวค่ะ

    ตอบลบ