เป้าหมายหลัก

week1


Day

Input

Process

Output

Outcome
จันทร์

โจทย์
 พยัญชนะภาษาไทยตาม
ฐานกรณ์ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)

คำถาม:
นักเรียนเคยเห็นพยัญชนะตัวอะไร...อยู่ที่ไหนบ้าง

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
Blackboard  Share : คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 Wall Thinking : ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานการออกเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ)
- เพลง “ระบำ ก.ไก่” “สระ”


ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ระบำ ก.ไก่”
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
ขั้นสอน
ชง:
- ครูนำบัตรคำพยัญชนะภาษาไทยตามฐานกรณ์ที่เกิดเสียง เริ่มจาก ฐานคอ (ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ) เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียง
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ขณะที่เราออกเสียงตามตัวอักษร รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้:
  นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก  
ขั้นสรุป   
ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อม
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
ภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ข

ภาระงาน
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่มีความหมาย
 - ทบทวนกิจกรรมที่ทำร่วมกัน

ความรู้
รู้และเข้าใจพยัญชนะไทย และสามารถออกเสียงได้ชัดเจน
ทักษะ
-มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่อ่านกับเพื่อนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะ
เคารพและเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ ระหว่างการเรียนและร่วมกิจกรรม
- รักการอ่าน
อังคาร
ขั้นนำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สระ”
- ครูพานักเรียนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะตามฐานการออกเสียง ก
ขั้นสอน
ชง:
- ครูพานักเรียนออกเสียงพยัญชนะฐานคอ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง ห อ ฮ เพื่อทบทวนเสียงของพยัญชนะ
ครูและนักเรียนยกตัวอย่างคำที่รู้จักที่ประกอบด้วยพยัญชนะที่เรียนในวันนี้  เช่น ข  ไข่  ขา ขิง ข่า   
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้:
  นักเรียนเขียนภาพ web แตกแขนงคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  ข
ขั้นสรุป   
 ครูและนักเรียนร่วมกันฝึกการอ่านออกเสียง พร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทบทวนการบ้าน

ภาพตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา สำหรับพี่อนุบาล 2 เด็กๆตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างดี โดยคุณครูเล่านิทาน ก่อน จากนั้นเตรียมบัตรคำพยัญชนะ เด็กๆได้ออกเสียงตาม จากนั้นคุณครูเขียนพยัญชนะตัว ก และให้เด็กๆช่วยกันคิดคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว ก อย่างเช่น กะทิ กะลา ไก่ ฯลฯ คำแต่ละคำเด็กๆสามารถสื่อความหมายของคำนั้นได้ดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ